VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:

Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

(kvietimo pabaiga: 2022 m. vasario 21 d.)


(Remiama veikla: Pagal Aprašą remiamos KKI veiklos, kuriomis kuriami gaminiai, paslaugos ir (arba) procesai, įgyvendinantys skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus: (1) originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba) žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar procesai); (2) skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose); (3) pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios, papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas; (4) KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų, dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose)).

Projektų atranka pagal Priemonę vykdoma pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes: 

1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus). Šiai grupei numatoma skirti iki 4 000 000  Eur (keturių milijonų eurų);

2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus. Šiai grupei numatoma skirti iki 6 551 449  Eur (šešių milijonų penkių šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt devynių eurų);

3. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu pareiškėjų grupei skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma kitai pareiškėjų grupei

Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ 

(kvietimo pabaiga: 2022 m. vasario 28 d.)

(Remiama veikla: naujų dizaino sprendimų sukūrimas ir įdiegimas, siekiant padidinti MVĮ skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos produktų gamybą ar paslaugų pasiūlą arba diegti į skaitmeninius ir (arba) žiedinės ekonomikos principus orientuotus sprendimus).

Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 788 551 Eur (septynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt vieno euro) ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo React-EU) lėšų.

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, t. y. iš ES struktūrinių fondų lėšų skiriamas finansavimas negali viršyti 100 proc.

Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ 

(kvietimo pabaiga: 2022 m. kovo 28 d.)

(Remiama veikla: (1)  KKI įmonių infrastruktūros, skirtos naujų KKI skaitmeninių ir (arba) žiedinės ekonomikos paslaugų ar produktų kūrimui įsigijimas, kūrimas ir diegimas;  (2)  KKI įmonių infrastruktūros, skirtos KKI paslaugų teikimui ir (arba) produktų kūrimo formų, sklaidos kanalų pasitelkimui ir skaitmeninimo ir (arba) žiedinės ekonomikos principus įgyvendinančių sprendimų diegimui, įsigijimas, kūrimas ir diegimas;  (3) KKI įmonių infrastruktūros, skirtos skatinti KKI įmonių veiklos procesų pokytį ir siekti jų skaitmeninimo  ir (arba) žiedinės ekonomikos sprendimų diegimo, įsigijimas, kūrimas ir diegimas).

Projektų atranka pagal Priemonę vykdoma pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:

1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba“ (pagal Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priede kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus). Šiai grupei numatoma skirti iki 2 000 000 Eur (dviejų milijonų eurų);

2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms vadovaujantis Kultūros ir kūrybinių industrijų politikos 2015–2021 metų plėtros krypčių 4 priedu, išskyrus šiame priede nurodytus kino sektoriui priskiriamus EVRK kodus. Šiai grupei numatoma skirti iki 2 160 000 Eur (dviejų milijonų vieno šimto šešiasdešimties tūkstančių eurų);

3. Jeigu paskelbto kvietimo metu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti suma yra mažesnė negu pareiškėjų grupei skirta lėšų suma, nepanaudota lėšų suma paskirstoma kitai pareiškėjų grupei.


Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.