VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:

Pramonės skaitmeninimas LT

(kvietimo pabaiga 2020 m. liepos 7 d.)

(Finansuojamos veiklos: 

10.1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos). Ši veikla finansuojama vadovaujantis de minimis reglamentu 

10.2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis. Pagalba bus teikiama remiantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio nuostatomis. 

Pareiškėjas gali pasirinkti įgyvendinti arba abi Aprašo 10 punkte nurodytas projekto veiklas, arba tik Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą. Įgyvendinant Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas, iki paraiškos pateikimo turi būti atliktas Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas technologinis auditas, pagal technologinio audito rekomendacijas. Technologinio audito atlikimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu jos atitinka Aprašo 1 lentelės 5 punkte nustatytus reikalavimus, de minimis reglamentą

Eco-inovacijos LT+“ 

(kvietimo pabaiga 2020 m. liepos 27 d.)

(Finansuojamos veiklos: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas

Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ 

(kvietimo pabaiga 2020 m. gegužės 4 d.)

(Finansuojamos veiklos:  AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus) 

Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ 

(kvietimo pabaiga 2020 m. gegužės 4 d.)

(Finansuojamos veiklos:  naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW))
Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.