VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:

MVĮ skaitmeninimas

Remiama veikla: pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir (ar) vaizdinė konfigūracija (paslaugų ir produktų konfigūravimas ir vizualizacija). Veikla skirta MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą.

Pareiškėjas iki projekto PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 1 metus Juridinių asmenų registre įregistruota ir veikianti MVĮ, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 2 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 100 000 (šimtas tūkstančių) eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:
25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimui;
25 000,00 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų vaizdinei konfigūracijai (paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai).
50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų vykdant abi veiklas: e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą ir vaizdinę konfigūraciją (paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją).

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 10 000,00 (dešimt tūkstančių) eurų.

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. birželio 28 d. iki 2023 m. spalio 2 d. 17 val. 00 min.

Expo galimybės pažangiems

Remiama veikla: MVĮ aukštos pridėtinės vertės (toliau APV) produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas). Bus finansuojama MVĮ ir jų APV produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose ir MVĮ planuojamų eksportuoti APV produktų ir paslaugų sertifikavimo paslaugų įsigijimas.

Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 procentą paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Pareiškėjas yra APV sektoriui priskirtina MVĮ, t. y. vykdo pagrindinę ekonominę veiklą aukštųjų (angl. high-tech), aukštesniųjų (angl. medium tech) technologijų arba aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų (angl. high-tech knowledge-intensive services (KIS) sektoriuose.

Prie aukštųjų (angl. high-tech) technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.), kodus: pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba (21); kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba (26); orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba (30.3).
Prie vidutiniškai aukštų (angl. medium tech)  technologijų veiklos priskirtina veikla, patenkanti į šiuos ERVK 2 red. kodus: chemikalų ir chemijos produktų gamyba (20); elektros įrangos gamyba (27); niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba (28); variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba (29); kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba (30), išskyrus įvairių tipų laivų statybą (30.1) bei orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybą (30.3); medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba (32.5).
Prie aukštųjų technologijų žinioms imlių paslaugų (angl. high-tech knowledge-intensive services (KIS) veiklos priskirtina veikla, vykdoma pagal šiuos ERVK 2 red. kodus: kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla (59); programų rengimas ir transliavimas (60); telekomunikacijos (61); kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla (62); moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 150 000 (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų.

Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
8.3.1. dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje,  parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
8.3.2. APV produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis.


Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. liepos 4 d. iki 2023 m. lapkričio 6 d.  17 val. 00 min.Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.