VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

ES projektų rengimas ir administravimas


VIK komandos nariai suteiks Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertins projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. galimybes, parengs paraiškas finansavimui gauti bei padės administruoti ES paramą gavusius projektus.

 

Šiuo metu siūlome rengti paraiškas pagal šias priemones:


Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Įgūdžiai MVĮ)

Investicijos į bioekonomikos verslus 

Informacija apie kiekvieną priemonę yra pateikta žemiau:

 

Expo galimybės (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Remiama veikla: MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Galimi pareiškėjai: MVĮ. Pareiškėjas yra MVĮ, veikiantis ne trumpiau kaip vienus metus, kurios ne mažiau kaip 51 procentą paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė, yra ne mažesnės negu 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, ne mažesnės negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.
Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 50 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
8.3.1. dalyvavimo tarptautinėje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis);
8.3.2. produkcijos sertifikavimo išlaidos, įskaitant sertifikavimui reikalingų bandymų ir tyrimų išlaidas; sertifikuojamo gaminio transportavimo išlaidos, būtinos gaminiui sertifikuoti, jeigu to neapima sertifikavimo paslaugos pirkimo išlaidos. Produkcijos sertifikavimas gali apimti ir produkcijos gamybos proceso vertinimą, kai tai yra neatskiriama produkcijos sertifikavimo dalis;
8.3.3. interneto svetainės kūrimo ir atnaujinimo išlaidos (turi būti skirtos tiek vietos, tiek užsienio rinkų paieškai ir plėtrai), kurios gali sudaryti ne daugiau nei 15 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos;
8.3.4. eksporto vadybininko darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotiems teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka (taikoma MVĮ, kurios nevykdė eksporto veiklos iki tinkamų išlaidų patyrimo datos). Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Šios išlaidos neapima PFSA 8.3.1 papunktyje nurodytų projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo PĮP registravimo administruojančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. rugpjūčio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 29 d. 17 val. 00 min.


Žaliasis eksperimentas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Remiama veikla: inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas pramonės MVĮ. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir patentavimo veiklas.

Galimi pareiškėjai: MVĮ. Pareiškėjas yra MVĮ. Pareiškėjas yra pramonės MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip tris metus, kurios metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) eurų.
Galimi projekto partneriai – MVĮ, mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI), didelė įmonė.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų. Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma patentavimui – iki 30 000,00 (trisdešimt tūkstančių) eurų.
Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų taikomiesiems moksliniams tyrimams bei iki 60 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų eksperimentinei plėtrai. Pagalbos intensyvumas sudaro iki 85 proc. visų patentavimo veiklai skirtų tinkamų finansuoti išlaidų.
Jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-ais), pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 proc., bet ne daugiau 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
8.5.1. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, išlaidos (t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų);
8.5.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, kai paslaugos įsigyjamos iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų;
8.5.3. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.1 ir 8.5.2 papunkčiuose kartu negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti skirtų išlaidų;
8.5.4. projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos. Šios išlaidos negali sudaryti daugiau nei 50 proc. tinkamų finansuoti nurodytai veiklai skirtų išlaidų. MTEP veikloms naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos turi būti apskaičiuotos projekto įgyvendinimo laikotarpiui;
8.5.5. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (arba) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas ir papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę ir jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę;
8.5.6. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
8.5.7. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;
8.5.8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos;
8.5.9. išlaidos, nurodytos PFSA 8.5.8 papunktyje kartu su PFSA 8.5.7 papunktyje nurodytomis išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
8.5.10. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą;
8.5.11. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos.

Projektų veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. rugpjūčio 31 d. iki 2024 m. sausio 31 d. 17 val. 00 min.


Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Įgūdžiai MVĮ)

Remiama veikla: ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (poveiklės – ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Sostinės regionas) ir ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Siekiant paskatinti perėjimą prie žiniomis grindžiamos ir didesnės pridėtinės vertės ekonomikos ir spręsti iššūkius, susijusius su pramonės pertvarka, planuojamos investicijos į žmogiškuosius išteklius, orientuotos į įvairių formų ir lygių specifinius mokymus (kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas), ypatingą dėmesį skiriant MVĮ darbuotojų skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. Bus ugdomi MVĮ reikiami įgūdžiai pagal Koncepcijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetus (toliau – MTEPI prioritetas), identifikuoti nuolatinio verslumo galimybių paieškos proceso metu.

Projekto veiklos įgyvendinamos Sostinės ir Vidurio ir vakarų Lietuvos regionuose.

Galimi pareiškėjai: Pareiškėjas yra MVĮ. Pareiškėjas iki PĮP pateikimo yra ne trumpiau kaip 3 metus veikianti MVĮ, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos (iš savo pagamintos produkcijos) per pastaruosius dvejus finansinius metus iki PĮP pateikimo yra ne mažesnės kaip 145 000,00 Eur (šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų), kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai įmonė labai maža arba maža.

Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka bent vieno MTEPI prioriteto specifinių įgūdžių sąrašo tematiką:
I. Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:
1. Biomedicininių tyrimų etika ir teisinis reguliavimas.
2. Biogamybiniai procesai (praktinės gamybos, veiklos skalės, masto didinimo kompetencijos).
3. Biomedicinos inžinerija.
4. Biosauga.
5. Biosistemos.
6. Darbas su informacinėmis sistemomis, duomenų bazėmis, didžiaisiais duomenimis ir duomenų analizė.
7. Eksperimentų ir tyrimų planavimas (pvz., QbD (angl. Quality by Design) metodikos).
8. Ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai, personalizuota medicina.
9. In vivo ir in vitro tyrimai, darbas laboratorijose.
10. Inovatyvių produktų technologijos.
11. Inovatyvūs gamybos technologiniai procesai.
12. Įrangos kūrimas, kvalifikavimas ir priežiūra.
13. Kokybės valdymo sistemos ir metodai.
14. Medicinos prietaisai.
15. Mokslinių tyrimų metodologija.
16. Programavimas.
17. Sertifikavimas (pvz.: ISO, medicinos prietaisų, FDA ir pan.).
18. Skaitmenizacijos sprendimai, automatizacija ir dirbtinis intelektas.
19. Sveikatos technologijų ir biotechnologijų sektoriaus teisinio reguliavimo aspektai.

II. Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
1. Kompiuterinis braižymas ir 3D projektavimas.
2. Mechaninis dizainas.
3. Mechaninė inžinerija.
4. Robotikos sistemos, automatizavimas (įskaitant programavimą).
5. Mechatroninių sistemų projektavimas, valdymas ir priežiūra.
6. ERP sistemų diegimas, duomenų analitika ir duomenų bazės.
7. Debesų kompiuterija, dirbtinis intelektas.
8. Pramonės daiktų internetas.
9. Procesų ir sistemų integracija.
10. Integruotos projektavimo ir analizės sistemos.
11. Atmosferos tyrimas ir apsauga.
12. Sistemų inžinerija.
13. Procesų ir sistemų integracija.
14. Matematinis modeliavimas.
15. Proceso dizainas (projektavimas).
16. Termodinaminė procesų ir sistemų analizė.
17. Šiluminių procesų modeliavimas.
18. Hidrodinaminių procesų modeliavimas.
19. Fizinių procesų išmanymas.
20. Dinaminių procesų modeliavimas.
21. Optimalus dinaminių ir hidrodinaminių procesų valdymas.
22. Pneumatinių sistemų modeliavimas.
23. Kibernetinė ir (arba) informacijos sauga.
24. Eksperimentinis projektavimas.
25. Inžineriniai projektai.
26. Mašininis mokymasis.
27. Medžiagų apdirbimas ir gamyba CNC staklėmis.
28. Optinių paviršių dizainas.
29. Plonų sluoksnių gamybos technologijų specialistų rengimas.
30. Optinių sistemų projektavimas ir dizainas.
31. Įterptinių (angl. embedded) sistemų specialistų rengimas.
32. Puslaidininkinių komponentų gamyba.

III. Informacinės ir ryšių technologijos:
1. Bendrieji įgūdžiai
1.1 IT sistemų kūrimas (visas ciklas):
1.1.1 projektavimas;
1.1.2 programavimas (programavimo kalbos, saugus programavimas);
1.1.3 testavimas;
1.1.4 diegimas;
1.1.5 priežiūra;
1.1.6 IT projektų valdymas.
2. Dirbtinis intelektas, didieji ir paskirstytieji duomenys, įvairiarūšė analizė, apdorojimas ir diegimas
2.1 Dirbtinis intelektas ir mašininis mokymas, duomenų analitika, kalbos technologijos, koncepcijų vystymas (kūrimas):
2.1.1 didžiųjų kalbos modelių taikymas (angl. large language models);
2.1.2 duomenų modeliavimas (tvarkymas, apdorojimas, kokybė ir patikimumas);
2.1.3 duomenų vizualizavimas;
2.1.4 mašininis mokymas;
2.1.5 statistika;
2.1.6 duomenų analizės bibliotekos;
2.1.7 sustiprintas mokymasis (angl. reinforcement learning);
2.1.8 natūralios kalbos apdorojimas ir priemonės (angl. NLP);
2.1.9 šnekos atpažinimas (angl. speech recognition).
2.2 Robotika:
2.2.1 autonominė navigacija;
2.2.2 kompiuterinė rega.
2.3 Kompiuteriniai tinklai:
2.3.1 kompiuterinių tinklų saugumas;
2.3.2 tinklų projektavimas;
2.3.3 tinklų realizavimas;
2.3.4 debesų ir tinklo paribio kompiuterija.
2.4 Saugumas:
2.4.1 šifravimas;
2.4.2 projektavimas.
2.5 Duomenų modeliavimas ir valdymas:
2.5.1 duomenų saugyklos;
2.5.2 SQL duomenų bazės;
2.5.3 NoSQL duomenų bazės;
2.5.4 paskirstytųjų duomenų bazės;
2.5.5 didieji duomenys.
2.6 Signalų analizė (multimodalinis signalų apdorojimas).
2.7 Didelės spartos skaičiavimai.
2.8 Duomenų optimizavimas.
2.9 Kvantiniai skaičiavimai.
3. Daiktų internetas
3.1 Daiktų internetas:
3.1.1 tinklai;
3.1.2 saugumas;
3.1.3 įrangos projektavimas (angl. embedded);
3.1.4 įrangos (techninės ir programinės) kūrimas;
3.1.5 testavimas;
3.1.6 gamyba.
4. Finansinės technologijos ir blokų grandinės
4.1 Išmaniųjų kontraktų ir Web3 aplikacijų kūrimas.
4.2 Blokų grandinių technologijos.
4.3 Blokų grandinių taikymas.
4.4 Finansinės technologijos (DeFi ir kt.).
5. Audiovizualinių medijų technologijos ir socialinės inovacijos
5.1 Audiovizualinės medijos ir gamybos žinios:
5.1.1 virtualusis filmavimas (angl. Virtual Production Studio);
5.1.2 vaizdo postprodukcija (VFX, CGI, 3D animacija);
5.1.3 imersyviosios technologijos (virtualioji realybė, papildytoji realybė, XR, metavisata).
5.2 Socialinių inovacijų kūrimas: konteksto analizė, idėjų generavimas, eksperimentavimas, bandymas, komercinimas.
6. Kibernetinis saugumas
6.1 Kibernetinio saugumo technologijos.
6.2 Kibernetinės grėsmės ir nusikaltimai.
6.3 Kibernetinių incidentų valdymas.
6.4 Informacinių sistemų saugumas, atitiktis ir priemonės.
6.5 Kriptografija: algoritmai ir metodai.
6.6 Socialinių tinklų saugumas.
7. Išmaniosios transporto sistemos
7.1 Operacijų tyrimai, reikalingi transporto sistemoms optimizuoti.
7.2 5G junglumas.
7.3 Bendradarbiaujamasis, susietasis ir automatizuotasis mobilumas (angl. CCAM).
7.4 Transporto eismo srautų ir procesų optimizavimas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma labai mažoms ir mažoms įmonėms yra 40 000,00 Eur (keturiasdešimt  tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų). Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vidutinėms įmonėms yra 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų), mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione:
• Labai maža ir maža įmonė iki 70 proc.
• Vidutinė įmonė iki 60 proc. arba iki 70 proc. jei mokymas suteikiamas neįgaliesiems darbuotojams arba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims.

Projekto finansuojamoji dalis darbuotojų mokymo veiklai, kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione:
• Labai maža ir maža įmonė iki 50 proc.
• Vidutinė įmonė iki 50 proc.

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:
8.7.1. išlaidos mokytojams už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko) (darbo užmokesčio išlaidos). Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
8.7.2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios  išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokytojas yra projekto vykdytojo darbuotojas;
8.7.3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
8.7.4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes, apgyvendinimo išlaidos;
8.7.5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo PĮP nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
8.7.6. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos;
8.7.7. bendrosios netiesioginės išlaidos (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos) pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą.

Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24  mėnesiai nuo iš ES fondų investicijų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Balai suteikiami už šiuos kriterijus:
• Projekte numatomų mokyti MVĮ darbuotojų dalis, bendrame MVĮ darbuotojų skaičiuje – iki 45 balų;
• Pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios pagrindinė veikla priskiriama Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) B ir C sekcijoms – iki 25 balų;
• Projektu numatoma mokyti specialiųjų poreikių turinčius MVĮ darbuotojus – iki 15 balų;
• Projekte suplanuotos mokymų veiklos atitinka MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką, nustatytą Įgūdžių sąraše – iki 15 balų.

Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. rugsėjo 11 d. iki 2024 m. vasario 5 d. 17 val. 00 min.


Investicijos į bioekonomikos verslus

Priemonės tikslas – remti žemės ūkio produktų perdirbimą į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Intervencinė priemonė prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:
1. skatinti beatliekę veiklą ūkiuose;
2. skatinti novatoriškų (naujoviškų) produktų iš biomasės gamybą;
3. skatinti bioekonomikos verslus.

Remiama veikla: pagal intervencinę priemonę remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, pakeičiant jų cheminę ir fizinę sudėtį, tik į aukštos pridėtinės vertės produktus.

Pareiškėjai gali būti:
12.1. juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.
12.2. juridiniai asmenys, ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei atitinka šias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:
15.2. pareiškėjas, įvardytas Taisyklių 12.1 papunktyje, užsiima žemės ūkio produktų perdirbimu ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo (t. y. ataskaitiniais metais kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą ir pajamos iš šios veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Tuo atveju, jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, tikrinama ar ataskaitiniais metais perdirbta ne mažiau kaip 50 proc. iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų. Kartu su paraiška pateikiamos sąskaitos faktūros arba pasirašytos sąskaitų faktūrų suvestinės);
15.3. pareiškėjas, įvardytas Taisyklių 12.2 papunktyje, užsiima žemės ūkio veikla  ne trumpiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo (t. y. ataskaitiniais metais kiekvieną mėnesį vykdo žemės ūkio veiklą ir pajamos iš šios veiklos per ataskaitinį laikotarpį sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Tuo atveju, jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, kuris superka ir realizuoja iš savo narių jų ūkiuose pagamintus (išaugintus) žemės ūkio produktus, arba perdirba iš savo narių supirktus žemės ūkio produktus ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, reikalavimas dėl pajamų iš žemės ūkio veiklos netaikomas) (vertinama pagal žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. Nr. 3D-66 patvirtintą žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką);
15.4. pareiškėjo numatomi gaminti produktai ir (arba) jų gamybai taikomos technologijos yra inovatyvūs Lietuvos mastu (vertinama pagal Projektų inovatyvumo vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Projektų inovatyvumo vertinimo metodika) ir jei, vadovaujantis Projektų inovatyvumo vertinimo metodika, skiriami balai naujumo kriterijui pagal požymį - naujumas šalies rinkoje;
15.5. projekte numatytos įsigyti investicijos pagrįstos remiantis kompetentingų institucijų atlikta galimybių studija / tyrimu ir (arba) kitoje šalyje taikoma inovatyvia technologija bei jos pritaikomumu numatomam projektui (kartu su paraiška pateikiama galimybių studija / tyrimas);
15.6. projekto investicijos pagerina bendrus juridinio asmens veiklos rezultatus (pvz., įdiegiamos naujos gamybos technologijos, mažinančios perdirbamos produkcijos savikainą, gerinama žemės ūkio ir maisto produktų kokybė, plečiamos pardavimo rinkos, mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, didinamas pelnas);
15.7. parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) perdirbimui. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo su visais pakeitimais I priede. Perdirbimo metu gauti tarpinio vartojimo produktai gali būti ir nenurodyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede, tačiau parama šiuo atveju yra skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento Nr. (ES) 1407/2013 nuostatų. Kai investicijos numatytos tiek Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktams, tiek ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktams gaminti, taikoma Taisyklių 18.3 papunktyje nustatyta paramos suma;
15.8. pareiškėjas paraiškos pateikimo metu turi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus (pažymas, leidimus ir kitus dokumentus), susijusius su pareiškėjo vykdoma žemės ūkio produktų perdirbimo veikla. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamų teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus pareiškėjams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu. Šio papunkčio reikalavimai netaikomi 12.2 papunktyje nurodytiems pareiškėjams;
15.9. kai paramos prašoma įrangai, statiniai, kuriuose ši įranga bus sumontuota, turi būti pareiškėjo valdomi nuosavybės teise, arba nuomojami, arba kitaip įstatymų nustatyta tvarka įrodomas teisėtas naudojimasis jais (ne trumpesniam terminui kaip iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bei įregistruota VĮ Registrų centre ne vėliau kaip iki paramos paraiškos vertinimo pabaigos). Nuomos, panaudos sutartyje ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančiuose dokumentuose turi būti aptarta naujų statybų galimybė. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu, kai pareiškėjas numato investuoti į įgytą nekilnojamąjį turtą, tačiau paramos paraiškos pateikimo dieną ir (arba) paramos paraiškos vertinimo metu dėl objektyvių priežasčių dar vyksta šio turto nuosavybės teisės registravimo procesas;
15.10. pateiktas verslo planas, parengtas pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą. Tuo atveju, kai projekte yra numatyta turtą įsigyti finansinės nuomos (lizingo) būdu per Taisyklių 22 punkte nurodytą terminą, verslo plano prognozės turi būti pateiktos visam finansinės nuomos (lizingo) laikotarpiui ir 5 metų projekto kontrolės laikotarpiui nuo paskutinio paramos lėšų išmokėjimo.

Didžiausioji paramos suma:
- vienam projektui negali viršyti 5 000 000 Eur (penki milijonai eurų);
- vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 10 000 000 Eur (dešimt milijonų eurų) pagal šią intervencinę priemonę 2023–2027 metų programos laikotarpiui;
- juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomi paramos ribojimai – 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų). Šiems subjektams taip pat taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos. Agentūra patikrinta ir užtikrina, kad parama pagal intervencinę priemonę būtų skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo reikalavimų, vadovaujantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013. Bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienam subjektui (įskaitant ir su šiuo subjektu reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų). Agentūra informaciją, ar subjektui (įskaitant su šiuo subjektu reglamento (ES) Nr. 1407/2013 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus) pagal Taisykles suteikus pagalbą nebus viršyta nustatyta nereikšmingos (de minimis) pagalbos riba, patikrina ir duomenis apie suteiktą pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui pateikia Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

Paramos intensyvumas:
- didžiausias paramos intensyvumas didelėms įmonėms (t.y. neturinčioms mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ statuso) negali viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės);
- didžiausias paramos intensyvumas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (t.y. atitinkančioms MVĮ statusą) negali viršyti 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės).

Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Tuo atveju, kai visas projekte numatytas įsigyti turtas bus įsigyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2029 m. birželio 30 d.

Tinkamų išlaidų kategorijos:
- projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų statinių (išskyrus gyvenamuosius pastatus ir administracinės paskirties pastatus) statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Statiniai klasifikuojami pagal jų naudojimo paskirtį, kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;
- naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką) pirkimo arba finansinės nuomos (lizingo) išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės. Taip pat remiamos iškastinio kuro nenaudojančios investicijos;
- bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir ne didesnė kaip 1 800 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų). Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų).

Atrankos kriterijai:
- pareiškėjas gamybos procese kaip žaliavą naudoja Lietuvoje užaugintus, pagamintus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 60 proc. žaliavos (tikrinama ataskaitiniais metais) – suteikiama 15 balų;
- projekte numatytas gamybos procese susidariusių atliekų perdirbimas (kartu su paraiška pateikiami technologinių procesų aprašai, pagrindžiantys, kad gamybos procese susidariusios atliekos bus perdirbamos arba tvariai panaudojamos kitai veiklai, pavyzdžiui atliekos perduodamos/parduodamos kitam ūkio subjektui tolimesniam perdirbimui (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto kontrolės laikotarpiu) – suteikiama 10 balų;
- pareiškėjas numato perdirbti (tikrinama įgyvendinus projektą ir visu projekto kontrolės laikotarpiu, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 20 balų):
* ekologiškus žemės ūkio produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – suteikiama 20 balų;
* pagal NKP sistemos reikalavimus pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50 proc. perdirbamos žaliavos – suteikiama 15 balų;
- pareiškėjas pateiktame projekte numato investicijas į technologijas, kuriomis žemės ūkio produktai perdirbami į (didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 20 balų):
* produktus, skirtus maistui – suteikiama 20 balų;
* produktus, skirtus tolimesniam panaudojimui maisto sektoriuje – suteikiama 15 balų;
* produktus, skirtus pašarams – suteikiama 10 balų;

- pareiškėjas projekte investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimą (jei, vadovaujantis Projektų inovatyvumo vertinimo metodika, projektų inovatyvumo vertinimo skaitmeninimo kriterijus surinko ne mažiau kaip 3 balus) – suteikiama 10 balų;
- pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
* pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus numato po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti ne mažiau kaip 80 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 25 balų;
* pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus numato po projekto įgyvendinimo visu kontrolės laikotarpiu perdirbti ne mažiau kaip 60 proc. savo narių valdose išaugintų / pagamintų žemės ūkio produktų – suteikiama 20 balų.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų priėmimas: nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 30 d.Prieš pradedant rengti projektus, siekiant gauti ES struktūrinių fondų paramą, suteiksime Jums konsultacijas ES struktūrinių fondų paramos klausimais, įvertinsime projekto finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2021-2027 m. galimybes. Vėliau Jums priėmus sprendimą teikti paraišką dėl ES struktūrinių fondų paramos, parengsime visą privalomą projekto dokumentaciją (užpildysime paraišką, sudarysime projekto biudžetą, parengsime investicinį projektą ir/ar galimybių studiją ir/ar verslo planą bei padėsime surinkti reikalingą dokumentaciją). Pateikus projektą vertinimui, esant poreikiui, jo vertinimo metu pagal nustatytus reikalavimus tikslinsime pateiktą informaciją, pateiksime papildomai paprašytą dokumentaciją. Projektui suteikus paramą, padėsime Jums projektą administruoti. Administruojant projektus, VIK komandos nariai parengs pirkimų dokumentaciją, konsultuos visais procedūriniais pirkimų klausimais, teiks konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais, rengs projekto tarpines ir galutines ataskaitas bei mokėjimo prašymus, konsultuos projekto išlaidų tinkamumo klausimais ir visais kitais su projekto administravimu susijusiais klausimais.