VIK

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

VIK pasiūlymas rengti paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT


Siūlome savo paslaugas, rengiant paraišką pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ galimi pareiškėjai yra MVĮ (labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės), partneriai negalimi.

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ remiama veikla yra: moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Moderniosios technologijos – diegiama technologija ir (arba) įranga, kurios naujas modelis arba modernizuotas modelis yra pateiktas rinkai ne anksčiau nei prieš trejus metus nuo kvietimo paskelbimo metų (kvietimas skelbiamas 2018 m., tai įrangos modelis turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau nei 2015 m.).

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ tinkamos finansuoti išlaidų kategorijos yra:

- „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos gamybinei veiklai vykdyti reikalingo naujo pastato statybos arba esamo pastato rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia, vykdant pradinę investiciją, naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos. Išlaidos tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nekilnojamasis turtas yra pareiškėjo nuosavybė. Nurodytos išlaidos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

- „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas”. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos tiesioginėms projekto gamybinėms veikloms vykdyti reikalingų:

  • Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, atitinkančių moderniųjų technologijų sąvoką ir skirtų gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas). Išlaidos tinkamos finansuoti tiek, kiek jos susijusios su projekto įgyvendinimu. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
  • tikslinių transporto priemonių, skirtų gamybinei veiklai vykdyti, pirkimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos. Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.

Jei valstybės pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ projektai, kuriuose yra nenumatyta modernių technologijų įsigijimo ir diegimo, kaip pradinės investicijos, finansuojami nebus.

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ projektu turi būti siekiama visų išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

- produkto stebėsenos rodiklio „Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.N842;

- 26.2. rezultato rodiklio „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“, kodas R.N. 805.

Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes (vertinama, ar projektus numatoma įgyvendinti Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestų ir rajonų savivaldybes).

Teikiamų projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 mėnesių (jeigu projekte numatomi statybos darbai, ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai) nuo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika.

Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Pagal Aprašą finansavimui gauti pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką, kurioje nurodo, kokiu reglamentu (Bendruoju bendrosios išimties ar de minimis reglamentu) vadovaujantis yra prašoma finansavimo paraiškoje nurodytoms veikloms. Galimybę finansuoti projektą pagal vieną iš reglamentų nustato įgyvendinančioji institucija vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektui finansavimas gali būti skirtas vadovaujantis tik kitu valstybės pagalbos reglamentu, nei nurodyta paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma pagal įgyvendinančiosios institucijos atliktą vertinimą patikslinti paraiškoje nurodytą reglamentą, kuriuo vadovaujantis yra prašoma finansuoti paraiškoje nurodytas veiklas. Pareiškėjui nesutikus patikslinti šios informacijos, paraiška atmetama.

Kai projektui finansavimas teikiamas pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500.000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 25.000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatomis, neviršija:

45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ar maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 55 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Kai projektui finansavimas teikiamas pagal de minimis reglamento nuostatas, didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 200.000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 25.000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų). Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis, kai tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos vadovaujantis de minimis reglamento nuostatomis, negali viršyti 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pagal priemonę „Regio potencialas LT“ teikiamo finansavimo forma – grąžinamoji subsidija. Grąžintina grąžinamosios subsidijos dalis sudaro nuo 5 iki 10 procentų tinkamų finansuoti išlaidų lėšų sumos ir priklauso nuo projekto vykdytojo pasiektų rezultatų, t. y. nuo darbo našumo augimo, kuris skaičiuojamas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos, pokyčio pasiekimo. Metinis preliminarus grąžintinų lėšų dydis kiekvienam projektui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasiektą darbo našumo augimą ir Apraše nurodytus grąžinimo kriterijus. Grąžinamosios subsidijos lėšų grąžinimas vykdomas vadovaujantis suderintu Grafiku. Grąžinimo terminas – ilgiausiai per 5 metus, pradedant grąžinti penktais metais po projekto finansavimo pabaigos. Grąžinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus – iki einamųjų metų birželio 30 d. ir kiekvienais metais ne mažiau kaip 20 proc. grąžintinos sumos.

Paraiškos pagal priemonę „Regio potencialas LT“ per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. vasario 25 d. 24:00.

Jeigu Jus sudomino mūsų siūlomos paslaugos, prašome su mumis susisiekti el. paštu info@vik.lt arba tel. +370 684 65515 ir mes aptarsime visas mūsų bendradarbiavimo galimybes. 

  

KONTAKTAI

UAB „Verslo ir investicijų konsultacijos“

Žalgirio g. 92, Vilnius (verslo centras BH92 BUSINESS HOME, 2 įėjimas, 4 aukštas)

Mob.: +370 684 65515

El. paštas info@vik.lt

Internetinis puslapis www.vik.lt